Monthly Archives :

مرداد 1400

نه به طرح صیانت

طرح صیانت و آینده برنامه نویسی در ایران

همچنان طرح صیانت از فضای مجازی موضوع داغ محافل حرفه‌ای کشور است. فعالان فضای مجازی و صاحبنظران جدای از موافق یا مخالف بودن، بر این باور هستند که این طرح نیاز به کارشناسی بیشتری برای اجرای درست دارد. اما طرح صیانت از فضای مجازی چیست؟ به سراغ پاراگراف پیشنویس این طرح می رویم: توسعه فناوری‌های…

بخوانید
1000 666 بوت کمپ برنامه نویسی و آمادگی برای بازارکار کارادمی